Thirrje për publikime shkencore dhe ftesë për pjesëmarrje në konferencën ndërkombëtare shkencore të XIII me radhë

Instituti për Kërkime Shkencore dhe Zhvillim si botues i Revistes shkencore International Social Science Journal Monte (ISSJM) fton të gjithë të studiuesit që të punimet e tyre shkencore, me qëllim që ato t’iu botohen në revistën e lartëpërmendur.

Gjithashtu, vlen të theksohet se revista ISSJM është akredituar me Factor Impact 1.626 nga International Citation Report (ICR) per vitin 2020-2021, si dhe është i indeksuar në platformat: WorldCat, ResearchGate, International Scientific Indexing (ISI), International Institute of Organized Research (I2OR), Crossref, International Standard Serial Number (ISSN), Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD).

Afati i dorëzimit të punimeve është i hapur deri më daten 30 Mars, 2021. Punimet duhet te hartohen sipas modelit te bashkangjitur dhe duhet të jenë vetem në gjuhën angleze.

Ndërkaq, për ata studiues, që njohin mirë, gjuhën angleze, serbe dhe shqipe, Instituti për Kërkime Shkencore dhe Zhvillim, si botues i Revistës Kërkimore Multidisiplinare “Olcinium”, i fton që të dërgojnë punimet shkencore në gjuhën angleze, shqipe dhe serbe. Afati i fundit për dorëzimin e punimeve është i hapur deri më 30 mars, 2021.

Instituti për Kërkime Shkencore dhe Zhvillim, si botues i Konferencës Shkencore Ndërkombëtare “Procedime”, fton paraqitjen e punimeve shkencore që do të shfaqen në 2 Prill, 2021 në Ulqin, Mali i Zi. Këto punime do të botohen më vonë në uebfaqen e Konferencës Shkencore Ndërkombëtare “Procedura”. Punimet mund të dorëzohen në: shqip, serbisht / malazezë, anglisht.

Për detaje më të hollësishme, ju lutem klikoni te faqet e meposhtme:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *